fbpx

Ergo Hestia - NNW

Elastyczne ubezpieczenie:

 • samodzielnie wybierasz zakres ubezpieczenia i świadczeń, a także wariant wypłaty odszkodowania,
 • możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

 

Możesz wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:

 • zakres pełny - ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w życiu prywatnym,
 • zakres ograniczony - ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, podczas wyjazdów na delegacje lub podczas wykonywania innych, określonych w umowie ubezpieczenia, czynności.

Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

 • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Świadczenia podstawowe

 

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące świadczenia podstawowe:

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
 • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

 

Dodatkowe świadczenia

 

Możesz rozszerzyć zakres świadczeń o:

 • zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • zwrot kosztów rehabilitacji.

Wypłata świadczeń

 

W ramach ubezpieczenia NNW wybierasz jeden z trzech wariantów wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

 • system świadczeń proporcjonalnych - świadczenia wypłacane są w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu (1 % sumy ubezpieczenia, za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu),
 • system świadczeń progresywnych - im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większy procent wypłacanej sumy ubezpieczenia (wariant skierowany głównie do osób wybierających niskie sumy ubezpieczenia, którym zależy na wysokim świadczeniu w przypadku orzeczenia wysokiego uszczerbku na zdrowiu),
 • system świadczeń stałych - każdy uszczerbek na zdrowiu jest określony stałą kwota świadczenia.
Z naszej oferty skorzystać mogą wszyscy Klienci, którym zależy na zapewnieniu sobie i swoim bliskim ochrony przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

 

W ramach ubezpieczenia NNW wybierasz jeden z trzech wariantów wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

 • system świadczeń proporcjonalnych - świadczenia wypłacane są w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu (1 % sumy ubezpieczenia, za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu),
 • system świadczeń progresywnych - im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większy procent wypłacanej sumy ubezpieczenia (wariant skierowany głównie do osób wybierających niskie sumy ubezpieczenia, którym zależy na wysokim świadczeniu w przypadku orzeczenia wysokiego uszczerbku na zdrowiu),
 • system świadczeń stałych - każdy uszczerbek na zdrowiu jest określony stałą kwota świadczenia.
Z naszej oferty skorzystać mogą wszyscy Klienci, którym zależy na zapewnieniu sobie i swoim bliskim ochrony przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.