fbpx

Ergo Hestia - Dom w budowie

Inwestujesz w budowę domu. Czy dbasz również o bezpieczeństwo tej inwestycji? Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń losowych można objąć także:

 • garaże wolno stojące,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty małej architektury,
 • mienie ruchome.

Dzięki wykupionym opcjom dodatkowym, zakres ochrony ulega rozszerzeniu o ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju:

 • mienia ruchomego,
 • stałych elementów domu jednorodzinnego.
Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie wymienionych wyżej nieruchomości.