fbpx

MTU Mój Dom

 • ubezpieczenie mieszkania lub dom jednorodzinnego

Mieszkanie, dom jednorodzinny oraz garaż wolnostojący są chronione na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych. Mieszkanie jest chronione od zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń opisanych w zakresie ochrony domu jednorodzinnego z tą różnicą, że skutkiem wystąpienia takiego zdarzenia jest stan mieszkania uniemożliwiający jego dalsze zamieszkiwanie.

 • ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego

Mienie ruchome należące do ubezpieczonego i jego bliskich oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego, są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym kradzieży z włamaniem i rozboju. Ubezpieczenie mienia obejmuje również szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzenia, odgruzowywania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz naprawę zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku kradzieży z włamaniem i rozboju.

 

Sumy ubezpieczenia:

 • Dom jednorodzinny lub mieszkanie:
  - min. 20.000 zł a max. 500.000 zł
 • Garaż wolnostojący:
  - 10.000 zł
  - 20.000 zł
  - 30.000 zł
 • Mienie ruchome i stałe elementy:
  - min. 2000 zł a max. 50.000 zł
 • OC w życiu prywatnym:
  - 25.000 zł
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w  związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe na terenie posesji na której znajduje się ubezpieczone mieszkanie lub dom jednorodzinny.

 • ubezpieczenie NNW

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego, doznanych przez osoby ubezpieczone wskazane we wniosku na terenie Polski i za granicą.

Wysokość składki NNW

Zależy od klasy ryzyka ustalanej na podstawie charakteru pracy jaką wykonuje ubezpieczony oraz od wariantu ubezpieczenia jaki wybierze